SuperBrugsen Jægerspris-Hornsherred Brugsforening

 

100 års jubilæum

1921 - 2021

 

 

 

 

 

Formanden for Hornsherred Brugsforening har ordet:

”Jægerspris Brugsforening blev stiftet i 1921 og har i år 100-års jubilæum. Det skal fejres med gode tilbud i hele 2021 og en markering af jubilæet den 5. juni. Men der er også et grundlag for at fortælle vores historie fra begyndelsen til i dag og ikke mindst til at fortælle om hvem vi er og hvor vi vil hen med vores forening og forretninger.”  

 

 

Jesper Johansen beretter om sine visioner og rolle som formand:

”Jeg lægger vægt på, at vi er en lokal og selvstændig forening, hvor overskuddet bliver og kan bruges lokalt. Jeg ser brugsen som en dynamo, der medvirker til udviklingen i byen og egnen.

Vi har 6000 medlemmer, som er tilknyttet en af vores 4 butikker. Vi oplever aktive generalforsamlinger med god debat og har en fin løbende tilgang af nye medlemmer

Bestyrelsen arbejder på det mandat fra medlemmerne, som vi får på den årlige generalforsamling. Vi arbejder ud fra 5 års-strategier.

Vi har taget navnet Hornsherred Brugsforening for at markere vores målsætning om at være i hele området.

Derfor er bestyrelsen bygget op med én repræsentant for butikkerne i henholdsvis Kulhuse, Dalby og Skuldelev og 4 for Superbrugsen i Jægerspris.

I 2019 moderniserede vi butikkerne i Kulhuse og Dalby og i år har vi indviet ny butik i Skuldelev. I de kommende år vil vi gerne udbygge Superbrugsen i Jægerspris.

Jeg vil afslutningsvis ønske vores medlemmer og kunder tillykke med jubilæet. Vi glæder os til at fejre det med jer. Tak for jeres tillid og opbakning i de første 100 år. Uden jer havde vi hverken forening eller forretning. Vi ser frem til at tilbyde jer en attraktiv butik – også de næste 100 år.”          

 

 

 

Det startede med 57 år på Hovedgaden i Jægerspris

Jægerspris Brugsforening blev stiftet den 18. juli 1921. Der blev afholdt stiftende generalforsamling på Jægerspris Hotel – (det nuværende Slotsparkens Friskole). Der havde været nedsat et udvalg, som meddelte at den udsendte ”liste” havde fået ca. 150 underskrifter. Man mente at det var den bedste udsigt til at oprette en brugsforening. Der blev valgt en bestyrelse på 3 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen valgte herefter murermester Chr. Bidstrup som formand. Allerede den 27. juli vedtog foreningen at købe den afdøde gartner Møllers ejendom. Prisen var 23.000 kr.

 

Uddrag af forhandlingsprotokollen fra brugsens første generalforsamling

 

Det nævnte udvalg på 6 personer havde allerede i april måned holdt møde på Jægerspris Hotel. Ved den lejlighed havde Gerlev-Dråby Brugsforening holdt ekstraordinær generalforsamling, hvor de vedtog at de medlemmer, som ønskede det, kunne få den tilkommende del af foreningens formue overført til en nyoprettet brugsforening i Jægerspris.

 

Brugsen ved starten i 1921. Slotsgartner Møllers ejendom – (det nuværende La Mer).

Første danske brugsforening blev oprettet i 1866 i Thisted. Derfra bredte tanken sig til hele landet og specielt i slutningen af 1870èrne og 1880èrne var der vækst i antallet af brugsforeninger. Man kan undre sig over at Jægerspris først kom ind i billedet i 1921. Men forklaringen er, at Gerlev-Dråby Brugsforening oprettedes i 1878 – pudsigt nok med butik tættere på Landerslev end på Jægerspris. Forklaringen er, at der ikke rigtigt var noget Jægerspris i 1878. Der var kun 88 personer i folketællingen 1880. Der var Over Dråby og Neder Dråby og Stiftelsen.

Butikken i Over Dråby, som lå på Landerslevvej 131, nåede at fejre sit 40-års jubilæum i 1918. Der etableredes senere købmandsforretning på stedet med private købmænd. Denne butik eksisterede indtil starten af 1980erne.  

Den nyindkøbte ejendom blev istandsat for et beløb af i alt 2.923,78 kr. og den 6.oktober samme år kunne den første uddeler – fru Krestine Christensen – åbne forretningen. Hun var uddeler i Over Dråby og med fulgte ekspedient Karen Larsen. Hun indbetalte den 29. november 1921 4.000 kr. som sikkerhedsstillelse for sine forpligtelser overfor foreningen.

Bestyrelsen fastsatte aflønning af funktionærer, formand, kasserer, regnskabsfører, revisorer med en procentdel af omsætningen. Derudover fik to bestyrelsesmedlemmer hver 100 kr. årlig.

  1. december 1925 blev skovløber Lars Hansen, Færgelunden valgt til formand. Ved generalforsamlingen i 1929 vedtoges det, at give formanden en sølvbryllupsgave på 50 kr. Lars Hansen afgik ved døden i 1930 og bestyrelsen bevilgede 50 kr. til enken.

Som ny formand valgtes skolebetjent Chr. Petersen, Jægerspris.

 

En stor gruppe af mennesker foran Brugsen – hvem og hvornår vides ikke, men kunne være fra 1930.

 

I 1930 var lokalerne blevet for trange. Der blev vedtaget at foretage en ombygning og udvidelse med en udgift på 9.530,95 kr. I 1932 afholdtes 10års jubilæum med deltagelse af 300 mennesker. I 1937 besluttedes at købe en regnemaskine til foreningen. Pris 555 kr.

I 1931 opsagde uddeler V. Sørensen til stilling. Der averteredes i Andelsbladet og der indkom 65 ansøgninger. Til ny uddeler valgtes Laurits Jensen, der hidtil havde været uddeler i Skovens Brugsforening.

I 1933 vedtoges at opføre en ny lagerbygning, der kom til at koste 18.000 kr. og disse penge blev lånefinansieret.

I 1938 blev Frode Jacobsen valgt til formand, og han efterfulgtes i december 1939 af gårdejer Oluf Hansen. Han sad til 1946, hvor skolebetjent Chr. Petersen igen blev valgt til formand.  

Under Anden Verdenskrig (besættelsen) afholdt Brugsen den 29. juni 1941 et offentligt møde i Jægerspris Slotshave, hvor en sangforening fra FDB sørgede for underholdningen og udover et indlagt foredrag, var der folkesang både før og efter. Derudover ses ikke at krigen havde væsentlig indvirkning på driften af brugsforeningen.

I 1942 kom der ny uddeler, Aage Christiansen. Han sad som uddeler i 35 år.

I 1950 blev det besluttet at renovere butikken med henblik på selvbetjening. Der blev udgravet kælder og indlagt centralvarme. I slutningen af 1950 blev den nye butik indviet. Pris ca. 95.000 kr.

I december 1961 vedtoges, at der skulle være kontant betaling. Og året efter passerede omsætningen millionen med 1.114.213,27 kr.

I 1954 blev Hartvig Petersen blev valgt til ny formand. Han efterfulgtes i 1963 af Verner Larsen (maler Verner), der sad som formand, indtil han afgik ved døden december 1974.

 

 

                                     

Hartvig Pedersen                                     Verner Larsen (malerverner)

 

Gårdejer Svend Hansen afløste ham som formand. Han var i øvrigt barnebarn af Oluf Hansen, der var formand fra 1939 til 1946. Det blev Svend Hansen som i sin formandstid var med til at flytte brugsen fra Hovedgaden til Møllevej.

 

                     

Svend Hansen i 1986 og hans kone Else, der arbejdede i Brugsen fra 1969 til 1990.

 

I 1969 blev den første kvinde indvalgt i bestyrelsen. Det var Marie Svendsen.

 

                                                     

Den gamle brugs på Hovedgaden 44

 

Brugsforeningen udviklede sig med større og større omsætning, og den var kommet derhen, hvor der skulle gøres noget. Enten med renovering eller nybyggeri. I 1968 opstod ordet ”centerareal”. Bestyrelsen havde løbende drøftelser og der var dialog med både FDB`s Arkitekter og kommunen. Men man skulle helt frem til 1976-1977, inden der skete noget.

 

 

 

 

I september måned 1976 meddelte uddeler Aage Christiansen, at han gerne ville stoppe. Stillingen som ny uddeler blev opslået, og der kom 8 ansøgere til stillingen. Jørgen Christiansen – konsulent i FDB - blev ansat som uddeler fra 1/3 1977. Jørgen havde forinden en karriere som oversergent i Forsvaret og ansættelse i Helsinge Brugsforening.

 

 

                                                         

Uddelerskiftet den 1. september 1977

 

Jørgen Christiansen, der arbejdede i 33 år som uddeler og direktør, fortæller følgende:

”Mit første møde med Brugsen var i 1975, hvor jeg som konsulent skulle forelægge seneste årsregnskab for bestyrelsen.

Jeg søgte senere stillingen som uddeler, da den var opslået. Min ansættelse blev udskudt til           1. september, fordi den nye butik var tegnet forkert ind i lokalplanen. Den skulle laves om. Derved kunne uddeler Aage Kristiansen også fejre sit 35- års jubilæum.  

Jeg var inviteret med til generalforsamlingen i april 1977, hvor jeg oplevede at medlemmerne var oppe på mærkerne – for og imod flytning og nyt byggeri. Alle var jo nok interesseret i det nye byggeri, men flere gav udtryk for at Brugsen ikke var rigtig klog at flytte ud på marken. Der var da ingen, der ville komme derud og handle. Jeg indrømmer – det gjorde mig en lille smule betænkelig. Men det viste sig at gå anderledes.

Jeg deltog sammen med bestyrelse og FDB i projekteringen, hvor det blandet andet handlede om kommunens lokalplaner, jordkøb, tegninger og placering af bygningerne. Byggeriet startede oktober 1977.

 

Rejsegilde 17. marts 1978. På billedet fra venstre: Svend Hansen, Erik Andersen, Børge Hansen, Frank Ventrup, Poul Bidstrup samt Jørgen Christiansen

 

Det var en hård vinter med meget sne, og 8 dage inden den planlagte indvielse kom håndværkerne og meddelte at de skulle have 8 dage mere til at færdiggøre byggeriet. Det ville vi ikke, så håndværkerne måtte arbejde i døgndrift de sidste dage. Aftenen før butiksåbningen, blev afholdt reception for byens handlende. Der var stadigvæk håndværkere under receptionen og da den var forbi, fortsatte håndværkerne indtil om morgenen, den dag butikken skulle åbnes. Det var den 27. april 1978.”    

 

Det viste sig at flytningen var rigtig. Omsætningen var i 1977 4,9 mio. kr. og i 1986 steget til 32,5 mio. kr. og i 1995 til 55,6 mio. kr. Der var nogle hårde år for brugsbevægelsen generelt.

 

Det nye byggeri indviet 1978. Der var plads til en lille ”have”

 

Jørgen Christiansen fortalte også om finansieringen af byggeriet:

”Inden byggeriet var lavet prognoser for omsætning m.v. Brugsen optog først udlandslån til finansiering af byggeriet, men senere skulle der optages almindeligt kreditforeningslån. Renten på dette blev 19%. I projektet var kun afsat 12%, og det betød at Brugsen skulle give 400.000 kr. mere i overskud end prognosen viste. Heldigvis var udlandslånene fleksible, så det var muligt at styre uden om store kurstab. Så det gik alligevel.

Og til sidst en pudsig historie. En dag kom et af bestyrelsesmedlemmerne og spurgte om hvorfor Brugsen holdt Børsen. Jeg svarede: ”Er du ikke klar over at vi har udlandslån. Jeg sidder hver dag og følger med i kurserne, så vi kan lægge disse lån om.” Han svarede: ”Nåh det var derfor”. Men der gik altså en historie om at Brugsen holdt Børsen og det kunne ingen forstå. Det var usædvanligt.”

 

Brugsen er alene på centerarealet - mod nord og mod skolestien er jorden endnu ubebygget.

 

I januar 1987 fusioneredes med Kyndby-Krogstrup Brugsforening og 1. januar 1988 med Skoven Brugsforening.

 

       

Dalby Brugsforening - tidligere Kyndby-Krogstrup Brugsforening

 

 

                                                     

Skoven Brugsforening. Butikken lukkede i 2007  

 

Et jordkøb fra kommunen gjorde det muligt at foretage nybyggeri i 1988, hvorved Brugsens areal blev fordoblet. Brugsen og FDB havde også været interesseret i at købe det resterende centerareal, men prisen var for høj. I stedet lykkedes det for Netto at købe arealet i 1994.

 

 

 

I 1989 deltog Brugsen i forbrugermessen, der blev afholdt i Kignæshallen.

 

 

 

På billedet brugsuddelerparret, Annie og Jørgen, Michael (nu uddeler i Dalby) samt bestyrelsesmedlem Aase Hansen

I 1983 blev Børge Hansen valgt som formand efter Svend Hansen, og i 1991 blev Brugsen i Jægerspris til Superbrugsen.

 

 

 

 

 

 

 

I 1996 fejrede brugsenb sit 75- års jubilæum.

 

 

Personalet med ægtefæller blev inviteret til fest den 6. oktober i Kignæshallen med 3-retters menu, vin ad libitum med underholdning af JAS og musik til danseorkestret ”Lets Groove”. Medlemmerne blev den 12. oktober inviteret til fest med lignende indhold.

Brugsen i Jægerspris har sponsoreret et væld af foreninger. Der blev over årene allerede fra 1930, givet tilskud til eksempelvis Folkebogsamlingen. Et andet eksempel er Jægerspris Cykelartister, som i perioden 2002-2006 opnåede flotte resultater både hjemme og i udlandet.

 

Cykelartisterne giver opvisning

 

I 2002 købte Brugsen HG-Konsum på Krakasvej i Kulhuse. Butikken er nu DagligBrugs.

 

Sådan ser butikken ud i dag

 

I 2008 blev Søren Brøgger ansat som uddeler og Jørgen Christiansen som direktør med opgaverne byggeri og øvrige projekter.

 

I oktober 2008 døde foreningens formand Børge Hansen. Han havde været med i bestyrelsen i 36 år og formand i 25 år. Daværende uddeler Jørgen Christiansen og bestyrelsesmedlem Erik Andersen mindedes Børge Hansen ved et indlæg i Frederikssund Avis. De skrev blandt andet: ”Børge var et aktivt og kendt for mange aktiviteter i mange bestyrelser. Børge var med til at præge udviklingen i Jægerspris Brugsforening. Som ankermand for sin bestyrelse har han sat sit præg på det, som Jægerspris Brugsforening er i dag. Han stod midt i arbejdet i det nye byggeri, noget han havde set hen til og som skulle være afslutningen på et langt virke, inden han overlod posten til nye kræfter.”

 

Børge Hansen

 

I 2009 aflagde Danny Kehler som ny formand beretningen for 2008. Omsætningen var på            137 mio. kr. og Brugsforeningen havde det bedste resultat nogensinde.

 

 

I 2010 kunne brugsen efter en større ombygning og en tilbygning på 850 m2 med nyt højlager og en forøgelse af salgsarealet på 400 m2, åbne med et salgsareal på 1450 m2.

 

Højlageret kan rumme 120 europa paller med varer.

 

 

I 2012 fusioneres Jægerspris Brugsforening med Skuldelev Brugsforening.

 

 

 

 

 

I 2012 fik Jægerspris Brugsforening Nordeas Erhvervspris i Frederikssund- og Egedalområdet.

”Jægerspris Brugsforening får prisen, fordi bestyrelsen med fremsynethed og risikovillighed har skabt grundlaget for de fire butikker og firetankstationer; fordi der løbende sker udvikling og modernisering af butikkerne, hvor der udvises godt købmandskab, og I har været i stand til at fastholde og udvide medarbejderstaben, begrundede Henrik Hjaltelin, ny formand for Nordeas Bankråd.

 

”Jeg er helt målløs. Det er noget af et skulderklap til alle ansatte i Jægerspris Brugsforening”, sagde Søren Brøgger.

 

 

Her ses fra venstre: Henrik Hjaltelin, Søren Brøgger samt Bent Andersen og Jan Mølgaard fra Nordea.

I foråret 2016 fik Jægerspris by sin første vaskehal, samtidig udvidede SuperBrugsen sin parkeringsplads samt moderniserede butikken.

 

Vaskehallen ved SuperBrugsen Jægerspris.

 

 

 

 

 

I 2019 døde Danny Kehler – foreningens formand fra 2008 til 2019 Jesper Johansen havde kort tid inden hans død afløst ham som formand.  

 

 

Danny Kehler

 

 

Det var Søren, der på Brugsens og egne vegne udtalte mindeord om Danny:

”Danny sagde altid sin mening. Han var nysgerrig af natur og en god lytter. Danny ledede bestyrelsesmøderne på en meget konstruktiv måde, så alle deltog aktivt. Danny kom på mit kontor hver fredag eftermiddag, hvor vi fik en kop kaffe. Vi talte mange ting igennem, både privat og arbejdsmæssigt. Han satte sig mange fodspor, herunder tilbygningen af SuperBrugsen, den ny parkeringsplads samt vaskehallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling og bestyrelse

Én mand én stemme. Det er stadig grundtanken, når der på generalforsamlingen vælges en bestyrelse, og det er fortsat styreformen i de selvejende brugsforeninger. Igennem tiden har form og indhold naturligvis ændret sig, men grundtanken er uændret.                    

I Jægerspris Brugsforening og nu Hornsherred Brugsforening har været følgende formænd:

Murermester Chr. Bidstrup     1921-1925              

Skovløber Lars Hansen             1925-1930

Skolebetjent Chr. Petersen       1930-1938

Frode Jacobsen                           1938-1939

Gårdejer Oluf Hansen               1939-1946

Skolebetjent Chr. Petersen       1946-1955

Hartvig Petersen                         1954-1963

Verner Larsen (Malerverner)   1963-1974

Gårdejer Svend Hansen             1974-1983

Børge Hansen                             1983-2008

Danny Kehler                               2008-2019

Jesper Johansen                         2019-

Fra 1970 har følgende - udover formændene - været valgt til bestyrelsen i kortere eller længere perioder.

Det er Erik Andersen, Carl Hansen, Carl Ravn, Tove Kofoed, Poul Bidstrup, Knud V. Andersen, Frank Ventrup, Eva Knudsen, Aase Hansen, Bente Ottesen, Guri Andersen, Knud Hansen, Sonja Mehr, Jens Brødslev, Poul Henning Hansen, Marianne Larsen, Maibritt Sarwar, Niels Brandt-Møller, Flemming Tranæs, Ingelise Hansen, Kristine L. Jørgensen.

 

Bestyrelsen i 2008: Fra venstre Flemming Tranæs, Erik Andersen, Danny Kehler, Marianne Larsen, Poul Hemming Hansen, Eva Knudsen og Niels Offersen

Vi har talt med et mangeårigt medlem af bestyrelsen - Erik Andersen.

Erik blev valgt ind i bestyrelsen i 1970 og gik ud i 2010. Han har altså oplevet den ”gamle” brugsforening på Hovedgaden, har været med da de store beslutninger om nybyggeri blev truffet og har endelig været med i processen med de senere udbygninger af Brugsen i Jægerspris.
Eriks bedstefar Niels Andersen var i bestyrelsen fra 1935-1955,

 

 

 

 

 

 

Erik fortæller: ”Jeg har deltaget i generalforsamlingerne fra 1962-1963. Et bestyrelsesmedlem, Villy Hansen, trådte i 1970 ud af bestyrelsen og foreslog at jeg trådte ind i stedet.                         Det gav nogle bataljer i Byrådet. Jeg havde som fagforeningsmand en stærkt venstreorienteret holdning. Jeg har hørt at borgmester Karl Johansen kaldte embedsmændene sammen. En af disse var den senere formand, Børge Hansen. Karl Johansen oplyste: ”Nu er der sket en revolution i Brugsen. Det var han ikke helt tilfreds med.” Men det blev vist dæmpet ned igen.

Der var en del mærkelige traditioner i bestyrelsen. Ved starten af et bestyrelsesmøde blev kassen med cigarer delt rundt. Man kunne vælge mellem 4 sorter af cigarer. Og så blev der serveret en Havskum (øl). Jeg gik over til uddeleren og sagde – det kan godt være I sidder der og smovser i store cigarer, men jeg kunne godt tænke mig et stykke chokolade, for jeg ryger ikke. Så kom der flødeboller og fyldt chokolade på bordet.

Vi var fuldt enige i bestyrelsen om at noget skulle ske. Brugsen var ikke tidssvarende. Der var korn på loftet og koks i kælderen. Det var op og ned alle vegne. Vi kunne også se at der skete en udvikling i Jægerspris. Vi havde set udstykningen af Dråbygaard fra 1950èrne med bebyggelserne omkring Birkeallé, Ahornvej samt udstykningen af Bakkegaarden.

Vi ansatte Jørgen Christiansen, som vi mente ville passe til befolkningen. Jeg må sige, at det også har været den rette mand. Jeg var som bestyrelsesmedlem med til at træffe alle beslutninger om flytning og byggerierne både i 1977/78, 1988 og i 2010.

 

 

Eva Knudsen har skrevet og fortalt lidt om sin tid i bestyrelsen:

”Jeg blev valgt ind i 1981. Generalforsamlingen var den gang om lørdagen med bal bagefter. Det blev senere lavet om til en hverdag. Der var ingen unge mennesker, der ville bruge en lørdag på generalforsamling i Brugsen og vi ville gerne tiltrække flere unge.

Vi forsøgte også med Banko. Vi fra bestyrelsen tog det lidt sjovt og snakkede under spillet. Det faldt ikke i god jord hos de ”professionelle” bankospillere. Der blev tysset på os. Vi prøvede det kun én gang.  Derefter gik vi over til, blandt andet, foredrag.

 

 

 

 

 

 

 

Ved det første møde i bestyrelsen lærte jeg at drikke øl af flasken, dog ikke Havskum, som nogle af medlemmerne drak. Vi fik også kaffe og ostemadder. Møderne tog lang tid, nogle gange til kl. 23.30. Der var meget der skulle drøftes, men der var også meget hyggesnak og drillerier.

Jeg var den eneste kvinde i bestyrelsen i nogle år. Senere lykkedes det at får flere valgt ind, blandt andet Aase Hansen.

Jeg var glad for at sidde i bestyrelsen, men holdt op i 2016, da jeg fyldte 70 år. Så havde jeg også siddet der halvdelen af mit liv og syntes, at nu kunne det være nok.

 

 

 

 

  Bestyrelsen 2021:

 

Jesper Johansen

Formand

Niels Offersen

næstformand

Lars Holte Olsen

sekretær

Kirsten Wiene

 

               

Susanne Bartholin

 

Michael Larsen

 

Henrik Hjaltelin

 

                                           

                     

 

 

Aktivitetsudvalget

I brugsen i Jægerspris møder kunderne ofte medlemmerne fra aktivitetsudvalget. Dette udvalg består af 8 frivillige medlemmer, der arrangerer smagninger, udflugter for medlemmer, aktiviteter i butikken (fastelavn, halloween, og mange andre ting). Derudover hjælpe aktivitetsudvalget med at erhverve medlemmer samt hjælpe kunderne med Coop App m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugsens medarbejdere

Ingen brugsforening uden loyale medarbejdere. Og uden loyale medarbejdere ingen brugsforening. Og Hornsherred Brugsforening består i dag af ca. 135 medarbejdere.

 

Inge Christensen var en af dem. Hun nåede det usædvanlige at fejre 50-års jubilæum. Hun modtog på foranledning af brugsens ledelse en kongelig belønningsmedalje.

Inge begyndte i 1957 som 15-årig. Ved sit jubilæum fortalte hun blandt andet til dagspressen: ”Jeg har aldrig tænkt mig at lave andet. Jubilæet er en meget mærkelig fornemmelse og en oplevelse for livet. Snakken med kunderne er noget af det, der har fået mig til at arbejde samme sted.”

Om den teknologiske udvikling sagde hun: ”Jeg er lidt skeptisk overfor det nye med computere, men så har jeg små sedler i lommen for at huske det.”

Inge stoppede i Brugsen omkring 2015.  Vi har ikke Inge blandt os mere. Hun døde i 2019.

 

Inge ses her sammen med uddeler Jørgen Christiansen i en festlig anledning

 

Udover Inge kan nævnes et utal af medarbejdere, som gennem længere eller kortere tid har været Brugsens ansigt, når man som kunde kom i butikken.

To af dem er ægteparret Nermana og Alan Sinanovic, der begge er født og opvokset i Bosnien. Begge er kendt som kompetente og højt skattede medarbejdere. Alan har været ansat siden januar 1998. Han blev portrætteret i lokalavisen i 2001, hvor han fortalte sin historie om at være flygtning fra Bosnien. Han og Nermana kom til Danmark i marts 1993 og oplevede livet i asylcentre og flygtningelejre. Hans hustru Nermana er i dag også i butikken – som ”blæksprutte” i kiosken.

Alan fortæller i november 2020:

En lille historie. Jeg startede i brugsen i praktik, men efter en periode meddelte Jørgen at jeg ikke længere var i praktik. Han overrakte mig en hvid kuvert, som troede var en fyreseddel. Det pudsige var at jeg aldrig åbnede kuverten, før uddeleren flere år efter meddelte at jeg ikke havde underskrevet ansættelseskontrakten. Det var papiret i den i den hvide kuvert.

Jeg har et bijob som brandmand. Det kan betyde at jeg pludseligt må forlade arbejdet og haste over på den anden side af Møllevej til brandstationen.

 

     

Alan i butikken i 2001 sammen med uddeleren                  

 

Nermana og Alan i 2020

 

Her er et par unge svende, der villigt stiller op til fotografering – det er Mikkel og Nikolai.

 

 

Uddelerne:

I Jægerspris Brugsforening og nu Hornsherred Brugsforening har været 6 uddelere:  

Fru Krestine Christensen             1921- ?

  1. Sørensen        -1931

Laurits Jensen                               1931- 1942

Aage Christiansen                         1942-1977

Jørgen Christiansen                     1977-2010 - (direktør fra 2008 – 2010)

Søren Brøgger                               2008-

 

 

 

 

 

Lidt om personen Søren Brøgger, hans historie og visioner:

Søren er født i 1974 og født ind i brugsbevægelsen. Hans far og farfar var uddeler i Brugsen i Thyregod. Han fortæller at han var med i butikken som lille dreng og senere var han flaskedreng og med til at fylde varer op i butikken.

Som dreng og ung var han aldrig i tvivl om at han skulle have en karriere indenfor brugsbevægelsen. Han betegner bevægelsen som en unik tanke, tænkt af mennesker som tænkte stort dengang i slutningen af 1800tallet.

 

 

 

 

Søren Brøgger i sit es – viser stolt forretningen frem og er synlig for kunderne

 

 

 

Søren fortæller videre: ”Efter skole og handelseksamen kom jeg i lære i Brugsen i Jelling og der blev lagt en plan for mig. Der var jeg i 2 år inden min daværende chef tog mig med til Sjælland. Jeg svor dengang på at mit ”ophold” på Sjælland max skulle vare et år. Det kom til at gå anderledes med jobs i Jyderup og Kvickly i Kalundborg og Roskilde.

Jeg blev efter nogle år uddeler i Superbrugsen i Græsted. Det blev mit springbrædt til i 2008 at søge stillingen som uddeler i Jægerspris. Jeg kan godt lide andelstanken på den måde at overskuddet bliver i det lokale. Vi dækker med 4 butikker en væsentlig del af Hornsherred. Vi vil gerne sætte vores præg på udviklingen, uden at vi synligt bliver involveret for meget i det. Vi vil gerne være med til at sætte Hornsherred på landkortet.

Som brugsuddeler har jeg naturligvis ambitioner, men jeg tænker det nu mest på brugsens vegne.

Vores vision er at have de bedste varer til de bedste priser.

Vi (bestyrelse og uddelere) har arbejdet med vores 5-årige strategiplaner siden 2010. Med strategiplanerne sikrer vi, at vores langtidssigtede mål og udviklingsplaner bliver gennemført. Vi kører stærkt på områderne kød, frugt og grønt, vin og bager.  Vi har et stort opland, og der kommer flere og flere kunder fra både Frederikssund og Skibby.

Kunderne er meget prisfikserede, men også serviceorienterede. Fra dagligdagen og fra kundeundersøgelser kan vi se, at kunderne kan lide at komme her.

 

 

Uddeler og salgschef Thomas Lylloff i dialog. Mon ikke det handler om gode vinmærker. Måske er emnet en god portvin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuperBrugsen i Jægerspris - som kunderne møder den i hverdagen, ude og inde.

Når man som kunde har parkeret på den store parkeringsplads, møder man uomtvisteligt et udendørs vareudbud, der i høj grad er bestemt af årstid og vejrlig.  

 

Og et besøg i brugsen er ofte kombineret med benzinpåfyldning på OK-tanken, som er åbent døgnet rundt. Eller måske har bilejeren været en tur i vaskehallen.  

 

 

Så er vi på vej ind i brugsen:

 

Markedsføring :

Jan Jacobsen er souschef. Han har været her i 6 år. Han er i det daglige ansvarlig for brugsens markedsføring og har et stort personaleansvar. Han gemmer sig ikke på et kontor, men ses lige så tit i forretningen med at sætte varer på hylderne eller i dialog med medarbejderne. Jan er samtidig stedfortræder for Uddeleren.

 

 

Souschef Jan Jacobsen

Frugt og grønt:

I frugt, grønt og blomster har vi Vibeke. Vibeke, er den daglige ansvarlige. Hun er rigtig stærk på kvalitet, med de rigtige varer på de rigtige tidspunkter. Kunderne oplever denne afdeling som det første, når de kommer ind, en butik med friske varer .  

   

 

 

 

Tørvareafdelingen (kolonial/slik/te og kaffe)

 

 

Alan Sinanovic

 

 

Alan har ansvaret for varer som for eksempel, sukker, mel pasta, slik, te og kaffe. Der er et bredt udvalg i forhold til andre butikker. Der er både den billige vare, mellemvaren og den eksklusive. Det kræver en dygtig købmand at holde styr på det. Man skal hele tiden sørge for at varen er på hylden, og sørge for at varerne er indkøbt til den rigtige pris.    

 

 

 

 

 

 

 

Vinafdelingen:

I vinafdelingen er Thomas Lylloff lige ansat. Han er også salgschef og har arbejdet mange år i brugsbevægelsen, blandt andet som uddeler i Skovlunde. Vi forventer os rigtig meget af en i forvejen stor vinafdeling. Selv siger Thomas:

 

 

 

”Jeg går op i at have de vine, som folk kan lide. Jeg er selvlært og interesserer mig specielt meget for portvin. Det er en drik danskerne værdsætter. Rose er også noget danskerne værdsætter. Danskerne kan godt lide frugtige og lidt søde vine.” 

             

Nonfood:

 

På vejen gennem butikken, kommer kunderne også igennem nonfood. Denne afdeling har alt det, man ikke kan proppe ind i munden på mennesker. Afdelingen starter med dyrefoder, herefter blandt andet rengøringsartikler, plasticposer, vaskemidler og husholdningspapir m.m.

 

 

 

 

 

Slagterafdelingen:

I slagterafdelingen møder vi slagtermester Dennis Kristensen. Slagterafdelingen står stærkt med et flot udvalg af pakket kød, egne udskæringer, smørrebrød, mad ud af huset og mange lækre færdigretter og tit lidt ekstra godt til weekenden. Slagterafdelingen har endvidere et stort udvalg indenfor convenience.  Sidstnævnte er inde i en voldsom udvikling og Dennis og hans team   kommer hele tiden med nye tiltag.

 

Slagtermester Dennis Kristensen

 

 

 

Vi kigger direkte ind i slagterafdelingen, men derudover består afdelingen af køle- og frostmontrer.

 

 

 

 

Administration, kiosk og kasselinje :

Ansvaret ligger hos vikarierende driftschef Pernille Kjær Pedersen .  

 

 

Pernille er ”indfødt” jægerspriser og et kendt ansigt i Brugsen. Hun startede i bagerafdelingen i 2010, men kom hurtigt i lære som butiksassistent og har som sådan arbejdet i alle afdelinger.  

I jobbet som administrator styrer hun papirgang ud og ind. Hun har ansvaret for arbejdsplaner. Med ansvaret også for kasselinjen og kiosken, er det hende som ansætter de mange ungarbejdere.        

 

 

       

Jytte og en tilfreds kunde. Kassebetjeningen er en af de vigtigste dele af brugsens ansigt.

 

Og her er kiosken med Nermana og alle de andre unge mennesker.

 

Bagerafdelingen:

På vej ud af forretningen, passerer vi bagerafdelingen. Den er udlejet til City Bakery.

 

   

 

 

 

Afslutning

Hermed slutter den ”geografiske” rundtur og vores fortælling om SuperBrugsen i Jægerspris og Hornsherred Brugsforening .

I butikken møder første medarbejder klokken 05:00 og sidste mand lukker og slukker klokken 21:00.

På en mandag sælger vi f.eks. 2.500 liter økologisk mælk, om torsdagen 600 stykker smørrebrød og vinafdelingen solgte i 2020 for 11 millioner.

I de første 100 år, er brugsen i Jægerspris gået fra 3 til i dag 90 ansatte og hvor omsætningen i 1961 rundede en million, rundende butikken i 2020 en omsætning 100 millioner.

Der har været en god og sund udvikling i de første 100 år og vi glæder os til de næste 100.

 

Tak fordi du tog dig tid til at læse vores jubilæumsskrift

 

 

SuperBrugsen Jægerspris-Hornsherred Brugsforening

100 års jubilæum

1921 - 2021

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: